محصولات ما

عرضه شده در سه برند تجاری مختلف

پیش دستی اپل

نام محصول پیش دستی اپل
وزن قطعه (گرم) ۱۵.۴۵
ابعاد قطعه ( میلی متر) ۱۷۵  ۱۷۵ ×
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد (۴۰  بسته ۵ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۴  × ۱۹  × ۳۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳,۳

 

قاشق  بستنی  اپل

نام محصول قاشق  بستنی  اپل
وزن قطعه (گرم) ۲,۱۸
طول قطعه ( میلی متر) ۹۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته  ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۷۵     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰

کارد اکونومی

نام محصول کارد اکونومی
وزن قطعه (گرم) ۲.۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰  بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۵  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۶,۲

چنگال گلدن رز

نام محصول چنگال گلدن رز
وزن قطعه (گرم) ۵.۸۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۴۰ عدد
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد (۱۵ بسته  ۴۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۸  × ۲۱  × ۳۹     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳,۷

 

چنگال سری سیلورسان

نام محصول چنگال سری سیلورسان
وزن قطعه (گرم) ۳.۹۵
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد (۱۰ بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۳

قاشق غذاخوری گلدن رز

نام محصول قاشق غذاخوری گلدن رز
وزن قطعه (گرم) ۵.۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۴۰ عدد
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد (۱۵ بسته  ۴۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۰  × ۲۱  × ۳۹     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳,۸

قاشق غذاخوری سری سیلورسان

نام محصول قاشق غذاخوری سری سیلورسان
وزن قطعه (گرم) ۴.۲۴
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد (۱۰ بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۶

 

قاشق اکونومی صادراتی

نام محصول قاشق اکونومی صادراتی
وزن قطعه (گرم) ۲.۶۴
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۴۰ بسته  ۵۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۵  × ۳۶  × ۴۹     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۵,۷

قاشق غذاخوری سری گراند

نام محصول قاشق غذاخوری سری گراند
وزن قطعه (گرم) ۴.۲۴
طول قطعه ( میلی متر) ۱۸۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۴۰ بسته  ۵۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۰  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۸,۹

 

لیوان کوچک پت طرح پارمیس( ۱۰۰ سی سی)

نام محصول لیوان درب دار پت (PET) طرح پارمیس
وزن لیوان (گرم) ۴.۱

 

ابعاد لیوان (ارتفاع لیوان،قطر دهانه لیوان،قطر قسمت زیرین لیوان) ۴۵  × ۷۵ ×  ۴۵         (میلی متر)
حجم لیوان (سی سی) ۱۰۰
وزن درب لیوان (گرم) ۲,۳
وزن ( لیوان + درب ) ۶,۴
تعداد لیوان در یک کارتن ۱۰۰۰ عدد (داخل یک نایلون )
وزن کارتن لیوان ۴,۶
ابعاد کارتن لیوان (ارتفاع،عرض،طول)  ۲۸  ×  ۳۸  × ۳۸         (سانتی متر)
تعداد درب لیوان در یک کارتن ۱۰۰۰ عدد (داخل یک نایلون)
وزن کارتن درب لیوان ۲,۷
ابعاد کارتن درب لیوان (ارتفاع،عرض،طول) ۳۱  ×  ۲۶  × ۴۱          (سانتی متر)

ظرف فومی تک پرس

نام محصول ظرف فومی تک پرس
وزن قطعه (گرم) ۷.۶
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۴۵  × ۱۴۰ ×۲۲۰        (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۷۰۰
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۰  × ۱۴۰ × ۲۲۰         (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) ۴۰۰
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) ۷۵  × ۱۴۰ × ۲۲۰         (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) ۱۱۰۰
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۳ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۸۵ × ۲۹ ×  ۶۸         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) ۲,۴

 

ظرف فومی دو پرس

نام محصول ظرف فومی دو پرس
وزن قطعه (گرم) ۱۰.۵
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۴۰   ×  ۱۴۰  × ۲۷۰          (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۹۰۰
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۵  × ۱۴۰ × ۲۷۰          (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) ۵۰۰
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) ۷۵  × ۱۴۰ × ۲۷۰         (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) ۱۴۰۰
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۲۰۰ عدد (۲ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۸۷ × ۳۰ ×  ۵۶         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) ۲,۲

 

دیس فومی

نام محصول دیس فومی
وزن قطعه (گرم) ۶.۷
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۵  × ۱۸۵ × ۲۷۰      (میلی متر)
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۳ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۸۱ × ۲۸ ×  ۵۷         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) ۲,۱

 

ظرف فوکری بلند

نام محصول ظرف فوکری بلند
وزن قطعه (گرم) ۲۱
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۴۵  × ۱۲۵ × ۱۹۵        (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۷۰۰
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۰  × ۱۲۵ × ۱۹۵        (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) ۴۰۰
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) ۷۵  × ۱۲۵ × ۱۹۵        (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) ۱۱۰۰
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۳ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۲۷.۵  ×  ۴۰.۵  ×  ۴۸       (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) ۶,۶

ظرف فوکری کوتاه

نام محصول ظرف فوکری کوتاه
وزن قطعه (گرم) ۱۹.۵
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۵   × ۱۲۵ × ۱۹۵       (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۶۰۰
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۰  ×  ۱۲۵  × ۱۹۵        (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) ۴۰۰
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) ۶۵  ×  ۱۲۵  × ۱۹۵        (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) ۱۰۰۰
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۳ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۲۷.۵  × ۴۰.۵ × ۴۸      (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) ۶,۲

 

ظرف لانچ بلند

نام محصول ظرف لانچ بلند
وزن قطعه (گرم) ۲۷
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۵۵  ×  ۱۳۵  ×  ۲۳۵     ( میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۱۲۰۰
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۲۲   ×  ۱۳۵  ×  ۲۳۵     ( میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) ۴۰۰
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) ۷۷  ×  ۱۳۵  ×  ۲۳      ( میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) ۱۶۰۰
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۳ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۲۹  ×  ۴۹  ×  ۵۱     (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) ۸,۸

 

ظرف لانچ کوتاه

نام محصول ظرف لانچ کوتاه
وزن قطعه (گرم) ۲۲.۵
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۵  ×  ۱۳۵  ×  ۲۳۵      (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۸۰۰
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۲۳  ×  ۱۳۵  ×  ۲۳۵      (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) ۴۰۰
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) ۵۸  ×  ۱۳۵  ×  ۲۳۵     (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) ۱۲۰۰
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۳ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۲۹ × ۴۹ × ۵۱      (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) ۷,۵

 

 

ظرف دلی بلند

نام محصول ظرف دلی بلند
وزن قطعه (گرم) ۱۳.۷
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۵۰  ×  ۱۲۵  ×  ۱۴۵      (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۵۰۰
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۳ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۲۸  ×  ۴۴.۵  ×  ۴۶     (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) ۴,۷

 

ظرف دلی کوتاه

نام محصول ظرف دلی کوتاه
وزن قطعه (گرم) ۱۱.۴
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول)   ۳۰  × ۱۲۵ ×  ۱۴۵     (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۲۵۰  CC
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۳ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۲۸  × ۴۴.۵  ×  ۴۶      (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) ۳,۹

بشقاب کوچک کد ۱۰۷

نام محصول بشقاب کوچک کد ۱۰۷
وزن قطعه (گرم) ۱۵.۴۵
ابعاد قطعه ( میلی متر) ۱۸۵  ۱۸۵ ×
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵ عدد
تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد (۲۰ بسته ۵ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۱  × ۲۱  × ۳۹     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۱,۶

 

بشقاب بزرگ سری لاکچری

نام محصول بشقاب بزرگ سری لاکچری
وزن قطعه (گرم) ۴۹
ابعاد قطعه ( میلی متر) ۲۴۰×  ۲۴۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵ عدد
تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد (۲۰ بسته ۵ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۱  × ۲۷  × ۵۰     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۵,۲

بشقاب بزرگ کد ۲۰۷

نام محصول بشقاب بزرگ کد ۲۰۷
وزن قطعه (گرم) ۲۹
ابعاد قطعه ( میلی متر) ۲۴۰×  ۲۴۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵ عدد
تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد (۲۰ بسته ۵ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۱  × ۲۷  × ۵۰     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳

قاشق  بستنی  کد ۳۰۵

نام محصول قاشق  بستنی  کد ۳۰۵
وزن قطعه (گرم) ۱.۰۸
طول قطعه ( میلی متر) ۸۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته  ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۷۵     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰

 

قاشق  بستنی  کد ۲۰۵

نام محصول قاشق  بستنی  کد ۲۰۵
وزن قطعه (گرم) ۰.۸۸
طول قطعه ( میلی متر) ۷۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته  ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۶۵     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰

قاشق بستنی سری کاسپین (کیسه ای)

نام محصول قاشق  بستنی سری کاسپین (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۲.۱
طول قطعه ( میلی متر) ۹۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته  ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۷۵     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰

 

قاشق بستنی پارمیس (کیسه ای)

نام محصول قاشق  بستنی پارمیس (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۱.۶۴
طول قطعه ( میلی متر) ۹۲
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۱
تعداد در هر کیسه ۱۰ بسته   ۱ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۶۵     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰

قاشق کافه گلاسه سری کاسپین

نام محصول قاشق کافه گلاسه سری کاسپین
وزن قطعه (گرم) ۲.۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۸  × ۳۶  × ۴۹     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۶,۲

 

قاشق کافه گلاسه سری کاسپین (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه سری کاسپین (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۲.۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۳۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته   ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۷۵     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰

قاشق کافه گلاسه سری سیلور (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه سری سیلور (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۲.۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته   ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۸۰     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰

 

قاشق کافه گلاسه سری سیلور

نام محصول قاشق کافه گلاسه سری سیلور
وزن قطعه (گرم) ۲.۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۸  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۵,۷

 

قاشق کافه گلاسه پرشین

نام محصول قاشق کافه گلاسه پرشین
وزن قطعه (گرم) ۱.۱۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۳۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۴  × ۲۷  × ۵۰     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۲,۶

 

قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴H (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴ (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۱.۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۳۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته   ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۸۰     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰

قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴H

نام محصول قاشق کافه گلاسه کد H104
وزن قطعه (گرم) ۱.۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۳۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۲

 

قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴ (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴ (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۱.۵۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۳۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته   ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۸۰     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰

 

قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴

نام محصول قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴
وزن قطعه (گرم) ۱.۵۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۳۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳,۵

کارد کلاسیک

نام محصول کارد کلاسیک
وزن قطعه (گرم) ۳.۳
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۵  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۷

کارد کد ۳۰۳ (کیسه ای)

نام محصول کارد کد ۳۰۳ (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۲.۲
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰۰ عدد
تعداد در کیسه ۵۰۰۰ عدد (۱۰ بسته ۵۰۰ عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۹۰     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۱,۲

کارد کد ۳۰۳

نام محصول کارد کد ۳۰۳
وزن قطعه (گرم) ۲.۲
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۵  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۸

 

کارد سری لاکچری

نام محصول کارد سری لاکچری
وزن قطعه (گرم) ۲.۸۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۸۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۴۰ بسته ۵۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۷  × ۳۲  × ۴۱     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۶,۱

کارد سری گلدن

نام محصول کارد سری گلدن
وزن قطعه (گرم) ۷.۲۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۸۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۴۰ عدد
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد (۱۵ بسته  ۴۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۳  × ۲۱  × ۳۹     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۵

 

کارد سری پارمیدا

نام محصول کارد سری پارمیدا
وزن قطعه (گرم) ۵.۶۵
طول قطعه ( میلی متر) ۱۹۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۳۰ عدد
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد (۲۰ بسته  ۳۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۱  × ۲۱  × ۴۲     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۱,۸

چنگال مینی فورک نرم

نام محصول چنگال مینی فورک نرم
وزن قطعه (گرم) ۱.۲
طول قطعه ( میلی متر) ۱۲۰
طیف رنگی سفید
تعداد در بسته  ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۲,۷

 

چنگال مینی فورک

نام محصول چنگال مینی فورک
وزن قطعه (گرم) ۱.۳
طول قطعه ( میلی متر) ۱۲۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۲,۹

چنگال کد ۴۰۲

نام محصول چنگال کد ۴۰۲
وزن قطعه (گرم) ۲.۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۲۳  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۵,۶

 

چنگال نرم کد ۳۰۲ (کیسه ای)

نام محصول چنگال نرم کد ۳۰۲ (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۱.۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۰
طیف رنگی سفید
تعداد در بسته  ۵۰۰ عدد
تعداد در کیسه ۵۰۰۰ عدد (۱۰ بسته ۵۰۰ عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۱۸  × ۷۵  × ۵۵     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۸

 

چنگال نرم کد ۳۰۲

نام محصول چنگال نرم کد ۳۰۲
وزن قطعه (گرم) ۱.۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۰
طیف رنگی سفید
تعداد در بسته  ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۸  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳,۵

چنگال کد ۳۰۲ (کیسه ای)

نام محصول چنگال کد ۳۰۲ (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۱.۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۵۰۰ عدد
تعداد در کیسه ۵۰۰۰ عدد (۱۰ بسته ۵۰۰ عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۱۸  × ۷۵  × ۵۵     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۸.۷

چنگال کد ۳۰۲

نام محصول چنگال کد ۳۰۲
وزن قطعه (گرم) ۱.۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۸  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳,۷

 

چنگال کد ۲۰۲

نام محصول چنگال کد ۲۰۲
وزن قطعه (گرم) ۲.۱۵
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۲۴  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۷

چنگال سری لاکچری

نام محصول چنگال سری لاکچری
وزن قطعه (گرم) ۳.۱۵
طول قطعه ( میلی متر) ۱۸۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۲۵ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۸۰ بسته ۲۵ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۰  × ۳۲  × ۴۱     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۶,۶

 

چنگال سری گراند

نام محصول چنگال سری گراند
وزن قطعه (گرم) ۳.۱۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۸۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۴۰ بسته ۵۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۰  × ۳۲  × ۴۳     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۶,۷

چنگال سری سیلور

نام محصول چنگال سری سیلور
وزن قطعه (گرم) ۴.۱
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد (۱۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۵

 

چنگال سری سپیده

نام محصول چنگال سری سپیده
وزن قطعه (گرم) ۱.۶۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۴۰ بسته ۵۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۸  × ۲۳  × ۳۵     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳,۵

چنگال سری دیاموند

نام محصول چنگال سری دیاموند
وزن قطعه (گرم) ۳.۴۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۷,۳

 

چنگال دوشاخه کوچک (کیسه ای)

نام محصول چنگال دوشاخه کوچک (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۰.۸۳
طول قطعه ( میلی متر) ۸۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰۰۰ عدد (حاوی ۲۵ بسته ۲۰۰ عددی)
تعداد در کیسه ۱۵۰۰۰ عدد (۳ بسته  ۵۰۰۰ عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۷۵  × ۵۰      (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۲,۵

چنگال سری پارمیدا

نام محصول چنگال سری پارمیدا
وزن قطعه (گرم) ۵.۲۸
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۳۰ عدد
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد (۲۰ بسته  ۳۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۱  × ۲۱  × ۴۲      (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳,۴

چنگال دوشاخه کوچک (چنگال خرما)

نام محصول چنگال دوشاخه کوچک (چنگال خرما)
وزن قطعه (گرم) ۰.۸۳
طول قطعه ( میلی متر) ۸۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۲۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۱۰ بسته  ۲۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۱  × ۲۱  × ۳۹      (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۱,۸۵

 

قاشق غذاخوری سری لایت

نام محصول قاشق غذاخوری لایت
وزن قطعه (گرم) ۲.۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۵
طیف رنگی سفید – شفاف
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۲۵  × ۳۵  × ۴۷      (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۶

قاشق غذاخوری سری لایت (کیسه ای)

نام محصول قاشق غذاخوری لایت کیسه ای
وزن قطعه (گرم) ۲.۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۵
طیف رنگی سفید – شفاف
تعداد در بسته ۵۰۰  عدد
تعداد در کیسه ۵۰۰۰ عدد (۱۰ بسته  ۵۰۰ عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۶۰  × ۹۰      (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۳,۸

 

قاشق نرم کد ۳۰۱ (بسته بندی کیسه ای)

نام محصول قاشق غذاخوری نرم کد ۳۰۱ (بسته بندی کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۱.۷۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۵
طیف رنگی سفید
تعداد در بسته ۵۰۰  عدد
تعداد در کیسه ۵۰۰۰ عدد (۱۰ بسته  ۵۰۰ عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۶۰  × ۹۰      (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۹

 

قاشق غذاخوری نرم کد ۳۰۱

نام محصول قاشق غذاخوری نرم کد ۳۰۱
وزن قطعه (گرم) ۱.۷۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۵
طیف رنگی سفید
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۲۵  × ۳۵  × ۴۷      (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴

 

قاشق غذاخوری سری سیلور

نام محصول قاشق غذاخوری سری سیلور
وزن قطعه (گرم) ۵.۱
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۱۰ بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۶  × ۳۵  × ۴۷      (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۵,۵

قاشق غذاخوری سری سپیده

نام محصول قاشق غذاخوری سری سیپیده
وزن قطعه (گرم) ۱.۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۴۰ بسته  ۵۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۲۲  × ۲۳  × ۳۵      (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۱

 

قاشق غذاخوری کد ۴۰۱H

نام محصول قاشق غذاخوری کد  ۴۰۱H
وزن قطعه (گرم) ۲.۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۸  × ۳۶  × ۴۹     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۶
نام محصول قاشق غذاخوری سری سیپیده
وزن قطعه (گرم) ۱.۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۴۰ بسته  ۵۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۳۵  × ۲۳  × ۲۲      (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۱

قاشق سری دیاموند

نام محصول قاشق سری دیاموند
وزن قطعه (گرم) ۴.۱
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۹  × ۳۶  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۸,۵

چنگال سری گلدن

نام محصول چنگال سری گلدن
وزن قطعه (گرم) ۷.۳
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۴۰ عدد
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد (۱۵ بسته ۴۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۰  × ۲۱  × ۳۹     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۵

قاشق سری گلدن

نام محصول قاشق سری گلدن
وزن قطعه (گرم) ۷.۴۵
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۴۰ عدد
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد (۱۵ بسته ۴۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۲  × ۲۱  × ۳۹     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۶

پیش دستی اپل

نام محصول پیش دستی اپل
وزن قطعه (گرم) ۱۵.۴۵
ابعاد قطعه ( میلی متر) ۱۷۵  ۱۷۵ ×
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد (۴۰  بسته ۵ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۴  × ۱۹  × ۳۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳,۳

 

قاشق  بستنی  اپل

نام محصول قاشق  بستنی  اپل
وزن قطعه (گرم) ۲,۱۸
طول قطعه ( میلی متر) ۹۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته  ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۷۵     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰

کارد اکونومی

نام محصول کارد اکونومی
وزن قطعه (گرم) ۲.۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰  بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۵  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۶,۲

چنگال گلدن رز

نام محصول چنگال گلدن رز
وزن قطعه (گرم) ۵.۸۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۴۰ عدد
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد (۱۵ بسته  ۴۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۸  × ۲۱  × ۳۹     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳,۷

 

چنگال سری سیلورسان

نام محصول چنگال سری سیلورسان
وزن قطعه (گرم) ۳.۹۵
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد (۱۰ بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۳

قاشق غذاخوری گلدن رز

نام محصول قاشق غذاخوری گلدن رز
وزن قطعه (گرم) ۵.۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۴۰ عدد
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد (۱۵ بسته  ۴۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۰  × ۲۱  × ۳۹     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳,۸

قاشق غذاخوری سری سیلورسان

نام محصول قاشق غذاخوری سری سیلورسان
وزن قطعه (گرم) ۴.۲۴
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد (۱۰ بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۶

 

قاشق اکونومی صادراتی

نام محصول قاشق اکونومی صادراتی
وزن قطعه (گرم) ۲.۶۴
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۴۰ بسته  ۵۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۵  × ۳۶  × ۴۹     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۵,۷

قاشق غذاخوری سری گراند

نام محصول قاشق غذاخوری سری گراند
وزن قطعه (گرم) ۴.۲۴
طول قطعه ( میلی متر) ۱۸۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۴۰ بسته  ۵۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۰  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۸,۹

 

لیوان کوچک پت طرح پارمیس( ۱۰۰ سی سی)

نام محصول لیوان درب دار پت (PET) طرح پارمیس
وزن لیوان (گرم) ۴.۱

 

ابعاد لیوان (ارتفاع لیوان،قطر دهانه لیوان،قطر قسمت زیرین لیوان) ۴۵  × ۷۵ ×  ۴۵         (میلی متر)
حجم لیوان (سی سی) ۱۰۰
وزن درب لیوان (گرم) ۲,۳
وزن ( لیوان + درب ) ۶,۴
تعداد لیوان در یک کارتن ۱۰۰۰ عدد (داخل یک نایلون )
وزن کارتن لیوان ۴,۶
ابعاد کارتن لیوان (ارتفاع،عرض،طول)  ۲۸  ×  ۳۸  × ۳۸         (سانتی متر)
تعداد درب لیوان در یک کارتن ۱۰۰۰ عدد (داخل یک نایلون)
وزن کارتن درب لیوان ۲,۷
ابعاد کارتن درب لیوان (ارتفاع،عرض،طول) ۳۱  ×  ۲۶  × ۴۱          (سانتی متر)

ظرف فومی تک پرس

نام محصول ظرف فومی تک پرس
وزن قطعه (گرم) ۷.۶
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۴۵  × ۱۴۰ ×۲۲۰        (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۷۰۰
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۰  × ۱۴۰ × ۲۲۰         (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) ۴۰۰
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) ۷۵  × ۱۴۰ × ۲۲۰         (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) ۱۱۰۰
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۳ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۸۵ × ۲۹ ×  ۶۸         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) ۲,۴

 

ظرف فومی دو پرس

نام محصول ظرف فومی دو پرس
وزن قطعه (گرم) ۱۰.۵
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۴۰   ×  ۱۴۰  × ۲۷۰          (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۹۰۰
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۵  × ۱۴۰ × ۲۷۰          (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) ۵۰۰
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) ۷۵  × ۱۴۰ × ۲۷۰         (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) ۱۴۰۰
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۲۰۰ عدد (۲ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۸۷ × ۳۰ ×  ۵۶         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) ۲,۲

 

دیس فومی

نام محصول دیس فومی
وزن قطعه (گرم) ۶.۷
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۵  × ۱۸۵ × ۲۷۰      (میلی متر)
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۳ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۸۱ × ۲۸ ×  ۵۷         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) ۲,۱

 

ظرف فوکری بلند

نام محصول ظرف فوکری بلند
وزن قطعه (گرم) ۲۱
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۴۵  × ۱۲۵ × ۱۹۵        (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۷۰۰
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۰  × ۱۲۵ × ۱۹۵        (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) ۴۰۰
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) ۷۵  × ۱۲۵ × ۱۹۵        (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) ۱۱۰۰
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۳ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۲۷.۵  ×  ۴۰.۵  ×  ۴۸       (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) ۶,۶

ظرف فوکری کوتاه

نام محصول ظرف فوکری کوتاه
وزن قطعه (گرم) ۱۹.۵
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۵   × ۱۲۵ × ۱۹۵       (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۶۰۰
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۰  ×  ۱۲۵  × ۱۹۵        (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) ۴۰۰
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) ۶۵  ×  ۱۲۵  × ۱۹۵        (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) ۱۰۰۰
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۳ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۲۷.۵  × ۴۰.۵ × ۴۸      (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) ۶,۲

 

ظرف لانچ بلند

نام محصول ظرف لانچ بلند
وزن قطعه (گرم) ۲۷
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۵۵  ×  ۱۳۵  ×  ۲۳۵     ( میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۱۲۰۰
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۲۲   ×  ۱۳۵  ×  ۲۳۵     ( میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) ۴۰۰
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) ۷۷  ×  ۱۳۵  ×  ۲۳      ( میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) ۱۶۰۰
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۳ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۲۹  ×  ۴۹  ×  ۵۱     (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) ۸,۸

 

ظرف لانچ کوتاه

نام محصول ظرف لانچ کوتاه
وزن قطعه (گرم) ۲۲.۵
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۵  ×  ۱۳۵  ×  ۲۳۵      (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۸۰۰
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۲۳  ×  ۱۳۵  ×  ۲۳۵      (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) ۴۰۰
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) ۵۸  ×  ۱۳۵  ×  ۲۳۵     (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) ۱۲۰۰
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۳ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۲۹ × ۴۹ × ۵۱      (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) ۷,۵

 

 

ظرف دلی بلند

نام محصول ظرف دلی بلند
وزن قطعه (گرم) ۱۳.۷
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۵۰  ×  ۱۲۵  ×  ۱۴۵      (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۵۰۰
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۳ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۲۸  ×  ۴۴.۵  ×  ۴۶     (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) ۴,۷

 

ظرف دلی کوتاه

نام محصول ظرف دلی کوتاه
وزن قطعه (گرم) ۱۱.۴
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول)   ۳۰  × ۱۲۵ ×  ۱۴۵     (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۲۵۰  CC
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۳ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۲۸  × ۴۴.۵  ×  ۴۶      (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) ۳,۹

بشقاب کوچک کد ۱۰۷

نام محصول بشقاب کوچک کد ۱۰۷
وزن قطعه (گرم) ۱۵.۴۵
ابعاد قطعه ( میلی متر) ۱۸۵  ۱۸۵ ×
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵ عدد
تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد (۲۰ بسته ۵ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۱  × ۲۱  × ۳۹     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۱,۶

 

بشقاب بزرگ سری لاکچری

نام محصول بشقاب بزرگ سری لاکچری
وزن قطعه (گرم) ۴۹
ابعاد قطعه ( میلی متر) ۲۴۰×  ۲۴۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵ عدد
تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد (۲۰ بسته ۵ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۱  × ۲۷  × ۵۰     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۵,۲

بشقاب بزرگ کد ۲۰۷

نام محصول بشقاب بزرگ کد ۲۰۷
وزن قطعه (گرم) ۲۹
ابعاد قطعه ( میلی متر) ۲۴۰×  ۲۴۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵ عدد
تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد (۲۰ بسته ۵ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۱  × ۲۷  × ۵۰     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳

قاشق  بستنی  کد ۳۰۵

نام محصول قاشق  بستنی  کد ۳۰۵
وزن قطعه (گرم) ۱.۰۸
طول قطعه ( میلی متر) ۸۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته  ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۷۵     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰

 

قاشق  بستنی  کد ۲۰۵

نام محصول قاشق  بستنی  کد ۲۰۵
وزن قطعه (گرم) ۰.۸۸
طول قطعه ( میلی متر) ۷۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته  ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۶۵     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰

قاشق بستنی سری کاسپین (کیسه ای)

نام محصول قاشق  بستنی سری کاسپین (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۲.۱
طول قطعه ( میلی متر) ۹۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته  ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۷۵     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰

 

قاشق بستنی پارمیس (کیسه ای)

نام محصول قاشق  بستنی پارمیس (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۱.۶۴
طول قطعه ( میلی متر) ۹۲
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۱
تعداد در هر کیسه ۱۰ بسته   ۱ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۶۵     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰

قاشق کافه گلاسه سری کاسپین

نام محصول قاشق کافه گلاسه سری کاسپین
وزن قطعه (گرم) ۲.۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۸  × ۳۶  × ۴۹     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۶,۲

 

قاشق کافه گلاسه سری کاسپین (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه سری کاسپین (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۲.۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۳۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته   ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۷۵     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰

قاشق کافه گلاسه سری سیلور (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه سری سیلور (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۲.۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته   ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۸۰     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰

 

قاشق کافه گلاسه سری سیلور

نام محصول قاشق کافه گلاسه سری سیلور
وزن قطعه (گرم) ۲.۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۸  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۵,۷

 

قاشق کافه گلاسه پرشین

نام محصول قاشق کافه گلاسه پرشین
وزن قطعه (گرم) ۱.۱۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۳۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۴  × ۲۷  × ۵۰     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۲,۶

 

قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴H (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴ (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۱.۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۳۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته   ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۸۰     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰

قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴H

نام محصول قاشق کافه گلاسه کد H104
وزن قطعه (گرم) ۱.۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۳۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۲

 

قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴ (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴ (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۱.۵۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۳۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته   ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۸۰     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰

 

قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴

نام محصول قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴
وزن قطعه (گرم) ۱.۵۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۳۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳,۵

کارد کلاسیک

نام محصول کارد کلاسیک
وزن قطعه (گرم) ۳.۳
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۵  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۷

کارد کد ۳۰۳ (کیسه ای)

نام محصول کارد کد ۳۰۳ (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۲.۲
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰۰ عدد
تعداد در کیسه ۵۰۰۰ عدد (۱۰ بسته ۵۰۰ عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۹۰     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۱,۲

کارد کد ۳۰۳

نام محصول کارد کد ۳۰۳
وزن قطعه (گرم) ۲.۲
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۵  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۸

 

کارد سری لاکچری

نام محصول کارد سری لاکچری
وزن قطعه (گرم) ۲.۸۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۸۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۴۰ بسته ۵۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۷  × ۳۲  × ۴۱     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۶,۱

کارد سری گلدن

نام محصول کارد سری گلدن
وزن قطعه (گرم) ۷.۲۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۸۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۴۰ عدد
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد (۱۵ بسته  ۴۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۳  × ۲۱  × ۳۹     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۵

 

کارد سری پارمیدا

نام محصول کارد سری پارمیدا
وزن قطعه (گرم) ۵.۶۵
طول قطعه ( میلی متر) ۱۹۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۳۰ عدد
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد (۲۰ بسته  ۳۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۱  × ۲۱  × ۴۲     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۱,۸

چنگال مینی فورک نرم

نام محصول چنگال مینی فورک نرم
وزن قطعه (گرم) ۱.۲
طول قطعه ( میلی متر) ۱۲۰
طیف رنگی سفید
تعداد در بسته  ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۲,۷

 

چنگال مینی فورک

نام محصول چنگال مینی فورک
وزن قطعه (گرم) ۱.۳
طول قطعه ( میلی متر) ۱۲۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۲,۹

چنگال کد ۴۰۲

نام محصول چنگال کد ۴۰۲
وزن قطعه (گرم) ۲.۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۲۳  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۵,۶

 

چنگال نرم کد ۳۰۲ (کیسه ای)

نام محصول چنگال نرم کد ۳۰۲ (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۱.۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۰
طیف رنگی سفید
تعداد در بسته  ۵۰۰ عدد
تعداد در کیسه ۵۰۰۰ عدد (۱۰ بسته ۵۰۰ عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۱۸  × ۷۵  × ۵۵     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۸

 

چنگال نرم کد ۳۰۲

نام محصول چنگال نرم کد ۳۰۲
وزن قطعه (گرم) ۱.۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۰
طیف رنگی سفید
تعداد در بسته  ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۸  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳,۵

چنگال کد ۳۰۲ (کیسه ای)

نام محصول چنگال کد ۳۰۲ (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۱.۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۵۰۰ عدد
تعداد در کیسه ۵۰۰۰ عدد (۱۰ بسته ۵۰۰ عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۱۸  × ۷۵  × ۵۵     (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۸.۷

چنگال کد ۳۰۲

نام محصول چنگال کد ۳۰۲
وزن قطعه (گرم) ۱.۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۸  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳,۷

 

چنگال کد ۲۰۲

نام محصول چنگال کد ۲۰۲
وزن قطعه (گرم) ۲.۱۵
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۲۴  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۷

چنگال سری لاکچری

نام محصول چنگال سری لاکچری
وزن قطعه (گرم) ۳.۱۵
طول قطعه ( میلی متر) ۱۸۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۲۵ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۸۰ بسته ۲۵ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۰  × ۳۲  × ۴۱     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۶,۶

 

چنگال سری گراند

نام محصول چنگال سری گراند
وزن قطعه (گرم) ۳.۱۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۸۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۴۰ بسته ۵۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۰  × ۳۲  × ۴۳     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۶,۷

چنگال سری سیلور

نام محصول چنگال سری سیلور
وزن قطعه (گرم) ۴.۱
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد (۱۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۵

 

چنگال سری سپیده

نام محصول چنگال سری سپیده
وزن قطعه (گرم) ۱.۶۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۴۰ بسته ۵۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۸  × ۲۳  × ۳۵     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳,۵

چنگال سری دیاموند

نام محصول چنگال سری دیاموند
وزن قطعه (گرم) ۳.۴۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۷,۳

 

چنگال دوشاخه کوچک (کیسه ای)

نام محصول چنگال دوشاخه کوچک (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۰.۸۳
طول قطعه ( میلی متر) ۸۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰۰۰ عدد (حاوی ۲۵ بسته ۲۰۰ عددی)
تعداد در کیسه ۱۵۰۰۰ عدد (۳ بسته  ۵۰۰۰ عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۷۵  × ۵۰      (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۲,۵

چنگال سری پارمیدا

نام محصول چنگال سری پارمیدا
وزن قطعه (گرم) ۵.۲۸
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۳۰ عدد
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد (۲۰ بسته  ۳۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۱  × ۲۱  × ۴۲      (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳,۴

چنگال دوشاخه کوچک (چنگال خرما)

نام محصول چنگال دوشاخه کوچک (چنگال خرما)
وزن قطعه (گرم) ۰.۸۳
طول قطعه ( میلی متر) ۸۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۲۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۱۰ بسته  ۲۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۱  × ۲۱  × ۳۹      (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۱,۸۵

 

قاشق غذاخوری سری لایت

نام محصول قاشق غذاخوری لایت
وزن قطعه (گرم) ۲.۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۵
طیف رنگی سفید – شفاف
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۲۵  × ۳۵  × ۴۷      (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۶

قاشق غذاخوری سری لایت (کیسه ای)

نام محصول قاشق غذاخوری لایت کیسه ای
وزن قطعه (گرم) ۲.۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۵
طیف رنگی سفید – شفاف
تعداد در بسته ۵۰۰  عدد
تعداد در کیسه ۵۰۰۰ عدد (۱۰ بسته  ۵۰۰ عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۶۰  × ۹۰      (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۳,۸

 

قاشق نرم کد ۳۰۱ (بسته بندی کیسه ای)

نام محصول قاشق غذاخوری نرم کد ۳۰۱ (بسته بندی کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۱.۷۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۵
طیف رنگی سفید
تعداد در بسته ۵۰۰  عدد
تعداد در کیسه ۵۰۰۰ عدد (۱۰ بسته  ۵۰۰ عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۶۰  × ۹۰      (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۹

 

قاشق غذاخوری نرم کد ۳۰۱

نام محصول قاشق غذاخوری نرم کد ۳۰۱
وزن قطعه (گرم) ۱.۷۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۵
طیف رنگی سفید
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۲۵  × ۳۵  × ۴۷      (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴

 

قاشق غذاخوری سری سیلور

نام محصول قاشق غذاخوری سری سیلور
وزن قطعه (گرم) ۵.۱
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۱۰ بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۶  × ۳۵  × ۴۷      (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۵,۵

قاشق غذاخوری سری سپیده

نام محصول قاشق غذاخوری سری سیپیده
وزن قطعه (گرم) ۱.۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۴۰ بسته  ۵۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۲۲  × ۲۳  × ۳۵      (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۱

 

قاشق غذاخوری کد ۴۰۱H

نام محصول قاشق غذاخوری کد  ۴۰۱H
وزن قطعه (گرم) ۲.۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۸  × ۳۶  × ۴۹     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۶
نام محصول قاشق غذاخوری سری سیپیده
وزن قطعه (گرم) ۱.۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۴۰ بسته  ۵۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۳۵  × ۲۳  × ۲۲      (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۱

قاشق سری دیاموند

نام محصول قاشق سری دیاموند
وزن قطعه (گرم) ۴.۱
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۹  × ۳۶  × ۴۷     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۸,۵

چنگال سری گلدن

نام محصول چنگال سری گلدن
وزن قطعه (گرم) ۷.۳
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۴۰ عدد
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد (۱۵ بسته ۴۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۰  × ۲۱  × ۳۹     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۵

قاشق سری گلدن

نام محصول قاشق سری گلدن
وزن قطعه (گرم) ۷.۴۵
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۴۰ عدد
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد (۱۵ بسته ۴۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۲  × ۲۱  × ۳۹     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۶