نمایش یک نتیجه

ظرف دلی بلند

نام محصول ظرف دلی بلند
وزن قطعه (گرم) 13.5
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 45  ×  120  ×  145      (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) 500
تعداد در بسته بندی اولیه 100 عدد
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (3 بسته 100 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 28  ×  44.5  ×  50     (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) 4,1

ظرف دلی کوتاه

نام محصول ظرف دلی کوتاه
وزن قطعه (گرم) 11.5
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول)   28  × 120 ×  145     (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) 300
تعداد در بسته بندی اولیه 100 عدد
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (3 بسته 100 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 28  × 44.5  ×  50      (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) 3,6

ظرف فوکری بلند

نام محصول ظرف فوکری بلند
وزن قطعه (گرم) 17.4
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 45  × 130 × 190        (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) 700
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 30  × 130 × 190        (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) 400
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) 75  × 130 × 190        (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) 1100
تعداد در بسته بندی اولیه 150 عدد
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (2 بسته 150 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 27.5  ×  40.5  ×  48       (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) 5,3

ظرف فوکری کوتاه

نام محصول ظرف فوکری کوتاه
وزن قطعه (گرم) 16.8
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 35   × 130 × 190       (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) 500
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 30  ×  130  × 190        (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) 400
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) 65  ×  130  × 190        (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) 900
تعداد در بسته بندی اولیه 150 عدد
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (2 بسته 150 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 27.5  × 40.5 × 48      (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) 5,2

ظرف لانچ بلند

نام محصول ظرف لانچ بلند
وزن قطعه (گرم) 23.5
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 55  ×  140  ×  235     ( میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) 1200
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 20   ×  140  ×  235     ( میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) 350
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) 75  ×  140  ×  235      ( میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) 1550
تعداد در بسته بندی اولیه 150 عدد
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (2 بسته 150 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 29  ×  49  ×  51     (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) 7,2

 

ظرف لانچ کوتاه

نام محصول ظرف لانچ کوتاه
وزن قطعه (گرم) 21.5
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 35  ×  140  ×  235      (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) 800
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 20  ×  140  ×  235      (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) 350
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) 55  ×  135  ×  235     (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) 150
تعداد در بسته بندی اولیه 150 عدد
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (2 بسته 150 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 29 × 49 × 51      (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) 6,7

 

لیوان کوچک پت طرح پارمیس( ۱۰۰ سی سی)

نام محصول لیوان درب دار پت (PET) طرح پارمیس
وزن لیوان (گرم) 3.2

 

ابعاد لیوان (ارتفاع لیوان،قطر دهانه لیوان،قطر قسمت زیرین لیوان) 45  × 75 ×  45         (میلی متر)
حجم لیوان (سی سی) 100
وزن درب لیوان (گرم) 1,8
وزن ( لیوان + درب ) 5
تعداد لیوان در یک کارتن 1000 عدد (داخل یک نایلون )
وزن کارتن لیوان 3,3
ابعاد کارتن لیوان (ارتفاع،عرض،طول)  28  ×  38  × 38         (سانتی متر)
تعداد درب لیوان در یک کارتن 1000 عدد (داخل یک نایلون)
وزن کارتن درب لیوان 1,9
ابعاد کارتن درب لیوان (ارتفاع،عرض،طول) 26  ×  31  × 41          (سانتی متر)