نمایش یک نتیجه

دیس فومی سایز بزرگ

نام محصول دیس فومی سایز بزرگ
وزن قطعه (گرم) 8.5
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 35  × 215 × 285      (میلی متر)
تعداد در بسته بندی اولیه 100 عدد
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (3 بسته 100 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 30 × 70 ×  80         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 2,65

دیس فومی سایز کوچک

نام محصول دیس فومی سایز کوچک
وزن قطعه (گرم) 4.6
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 30  × 170 × 230      (میلی متر)
تعداد در بسته بندی اولیه 100 عدد
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (3 بسته 100 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 23 × 55 ×  80         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 1,4

دیس فومی سایز متوسط

نام محصول دیس فومی سایز متوسط
وزن قطعه (گرم) 5.8
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 35  × 180 × 270      (میلی متر)
تعداد در بسته بندی اولیه 100 عدد
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (3 بسته 100 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 28 × 57 ×  81         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 1,9

ظرف فوم پیتزایی

نام محصول ظرف فوم پیتزایی
وزن قطعه (گرم) 17
ابعاد داخلی ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 25  × 255 × 275      (میلی متر)
ابعاد  خارجی درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 20  × 260 × 290      (میلی متر)
تعداد در بسته بندی اولیه 100 عدد
تعداد کل در یک بسته 100 عدد
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 30 × 52 ×  95         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 1,75

ظرف فوم همبرگری درب دار

نام محصول ظرف فوم همبرگری درب دار
وزن قطعه (گرم) 5.4
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 40  × 140 × 140      (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) 400
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 40  × 150 × 160      (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) 500
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) 80  × 150 × 160      (میلی متر)
تعداد در بسته بندی اولیه 75 عدد
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (4 بسته 75 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 31 × 60 ×  70         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 1,73

ظرف فومی تک پرس

نام محصول ظرف فومی تک پرس
وزن قطعه (گرم) 7.6
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 45  × 140 ×220        (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) 700
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 30  × 140 × 220         (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) 400
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) 75  × 140 × 220         (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) 1100
تعداد در بسته بندی اولیه 100 عدد
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (3 بسته 100 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 85 × 29 ×  68         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 2,4

ظرف فومی دو پرس

نام محصول ظرف فومی دو پرس
وزن قطعه (گرم) 11
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 45   ×  135  × 270          (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) 800
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 30  × 135 × 270          (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) 300
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) 75  × 135 × 270         (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) 1100
تعداد در بسته بندی اولیه 100 عدد
تعداد کل در یک بسته 200 عدد (2 بسته 100 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 29 × 57 ×  80         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 2,3